Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina AlfaTV

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu Nieruchomości, dzierżawa
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nieruchomości, dzierżawa
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Oferta realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy lub naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział Nieruchomości, dzierżawa
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Ochrona środowiska
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Uzyskanie zgody na używanie herbu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o czasowe zajęcie terenu Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu Ochrona środowiska
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Wniosek o wpisanie do księgi Urzędu Stanu Cywilnego małżeństwa zawartego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do księgi Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie gadżetów promocyjnych Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobranego stypendium szkolnego Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Zameldowanie - procedury
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę / przebudowę istniejącego wjazdu / zjazdu z drogi publicznej (gminnej) Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie - procedury
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego Gospodarka komunalna
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony / najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego Ogólne sprawy urzędowe
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych Podatki i opłaty lokalne
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie wpisanym do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Ogólne sprawy urzędowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ogólne sprawy urzędowe
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot / złom Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona środowiska
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali Nieruchomości, dzierżawa
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Nieruchomości, dzierżawa