Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina AlfaTV

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nieruchomości, dzierżawa
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy lub naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Ochrona środowiska
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Uzyskanie zgody na używanie herbu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie gadżetów promocyjnych Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego Ogólne sprawy urzędowe
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych Podatki i opłaty lokalne
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie wpisanym do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Ogólne sprawy urzędowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ogólne sprawy urzędowe
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Nieruchomości, dzierżawa