herbeBOI - AlfaTV

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nieruchomości, dzierżawa
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy lub naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Ochrona środowiska
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Uzyskanie zgody na używanie herbu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Sprawy oświatowe, stypendia szkolne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie gadżetów promocyjnych Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Podatki i opłaty lokalne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego Ogólne sprawy urzędowe
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych Podatki i opłaty lokalne
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie wpisanym do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Ogólne sprawy urzędowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ogólne sprawy urzędowe
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Nieruchomości, dzierżawa