herbeBOI - AlfaTV

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5,
72-500 Międzyzdroje

Dane składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

Opomiarowane zużycie wody

Nieopomiarowane zużycie wody (z ujęcia własnego) - W sytuacji braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów z podliczników na nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio (udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczbą lokali na nieruchomości).

W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu do całej nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Dokument potwierdzający średniomiesięczne zużycie wody z danej nieruchomości z poprzedniego roku kalendarzowego, z wyłączeniem wody zużytej na cele ogrodnicze, odrębnie opomiarowanej.
2. Kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez wspólnotę.
3. Kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi i deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną na podstawie takiego aktu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez zarządcę.